קיצור שבוע העבודה

בחודש מרץ 2018 נחתם צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק, אשר נכנס לתוקפו ב – 1 לאפריל 2018.

מאז חתימתו ישנה מחלוקת לגבי פרשנות הצו. סביר להניח כי בתקופה הקרובה יפורסמו הבהרות או ייערך תיקון חקיקתי, על מנת שמעסיקים יוכלו לערוך את ההתאמות הנדרשות מהחלת צו זה, וככל שכך יהי נעביר עדכון נוסף בנושא זה.

תוכן צו ההרחבה והוראותיו:

קיצור שעה אחת בשבוע עבודה:

עפ"י צו ההרחבה, שבוע העבודה יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יקוצר מ-43 שעות בשבוע ל-42 שעות וזאת ללא הפחתה בשכר.

מעתה, משרה מלאה תהווה 182 שעות חודשיות במקום 186 שעות חודשיות כפי שהיה נהוג עד כה.

 

קיימת פרשנות לפיה שעות העבודה החודשיות יעמדו מעתה על 182 שעות רק על עובדים במשרה מלאה, ואילו לעובדים במשרה חלקית שעות העבודה החודשיות יוותרו בעינן ויעמדו על 186 שעות חודשיות.

לטעמנו הפרשנות הסבירה מבין השתיים היא כי שעות העבודה החודשיות יעמדו על 182 שעות לכלל העובדים במשק, וכך לצורך חישוב אחוז משרה וזכויות נלוות יהיה בסיס זהה לכלל העובדים.

קיצור שבוע העבודה כאמור לא יחול על סוגי עובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951 אינו חל עליהם.

קיצור שעה ביום מוגדר מראש:

קיצור שעת העבודה ייעשה על ידי הפחתה של שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע בשבוע, אשר יקבע על ידי המעסיק בהתאם לצרכיו, וככל הניתן, בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.

כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, המעסיק רשאי לשנות את היום המקוצר שנקבע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר חלופי באותו שבוע.

להסרת ספק, במידה ועובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום המקוצר, תשולם לו עבורה תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.

עבודה במשמרות:

לגבי עובדים המועסקים במשמרות – המעסיק/ה י/תקבע את שעות העבודה של כל משמרת וכן את סדרי העבודה בהתאם לצרכיו, כתוצאה מהשינוי על פי צו ההרחבה.

ערך שעת עבודה:

לאור מחלוקות בנושא זה בין ארגוני העובדים לארגוני המעסיקים, הוקמה וועדה בנושא זה.

ביום 24.4.18 נחתמה החלטת צוות היגוי של ההסתדרות והארגונים העסקיים, לפיה על פי הצו, החל מיום 1.4.18 שכר העבודה השעתי למקבלי שכר מינימום (בכל היקפי משרה), חודשי ושעתי, יחושבו באמצעות חלוקת שכר המינימום העומד כיום על סך של 5,300 ₪ ל – 182 שעות.

קרי, החל מיום 1.4.18, הן לעובדים שעתיים והן לעובדים חודשיים (בחלקיות משרה ו/או במשרה מלאה), המשתכרים שכר מינימום, עלה שכר המינימום ל – 29.12 ₪.

 

שינוי ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות:

במקביל לצו הנ"ל, הוציא שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים היתר כללי חדש להעסקת עובדים בשעות נוספות ולפיו:

עובד/ת לא יועסק מעל 16 שעות נוספות בשבוע (בין אם עובדים במקום העבודה 5 ימים בשבוע ו/או 6 ימים בשבוע) במקום 15 שעות נוספות כפי שהיה המצב עד כה.

לגבי עובדים בעבודת לילה –  אורך שבוע העבודה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות.

 

שינוי הסדרי העסקה בעבודת לילה:

עפ"י תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, החל מיום 13.3.2018, תותר עבודת לילה (עבודה שעתיים ממנה בין השעות 22:00 – 6:00) בהיקף מצטבר של 7 ימים בתוך תקופה של שבועיים.

זאת, להבדיל מהתקופה טרם התיקון, בה הותרה העסקה בלילה רק בהיקף של עד שבוע אחד מתוך שלושה שבועות.